Tháng Tư 2019

You are currently browsing the monthly archive for Tháng Tư 2019.

Bài toán. Cho các số thực dương $a,\,b,\,c$ thay đổi và thỏa mãn điều kiện ràng buộc\[a(a+1)+b(b+1)+c(c+1)\le 18.\]Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức\[P = \frac{1}{{1 + a + b}} + \frac{1}{{1 + b + c}} + \frac{1}{{1 + c + a}}.\]

Read the rest of this entry »

Tags: